آرشیو روزانه: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

۳-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت اگر انسان با خوبان و پاکان معاشرت نماید دارای روح جمعی با آنان خواهد شد و اگر با ناپاکان و ظالمان معاشرت کند با آنان نیز دارای روح جمعی خواهد شد ولی معاشرت با پاکان یکی از اسباب معرفت نفس است.

۲-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت شرط رسیدن به این آب حیات ، ارتباط انسان با ملکوت و باطن خویش است یعنی انسان باطن روحانی خویش را بشناسد و به معرفت نفس برسد تا به معرفت ربّ خویش نائل گردد.

۱-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی           آن شب قدر که این تازه براتم دادند یکی از مصادیق آب حیات…

0:00
0:00