تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: آب حیات

1-عکس نوشته های عرفان و شعور حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند      و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي     آن شب قدر که اين تازه براتم دادند   يکي از مصاديق آب حيات ، آگاهي است که از طرف خداوند و بواسطه خليفه […]

10-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند يکي از مصاديق آب حيات ، آگاهي است که از طرف خداوند و بواسطه خليفه الهي در هستي به قلب انسان تجلي مي کند.

2-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت شرط رسيدن به اين آب حيات ، ارتباط انسان با ملکوت و باطن خويش است یعنی انسان باطن روحانی خویش را بشناسد و به معرفت نفس برسد تا به معرفت ربّ خویش نائل گردد.

1-عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت

عرفان و شعور و حکمت در ماه رحمت دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                 و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي           آن شب قدر که اين تازه براتم دادند يکي از مصاديق آب حيات […]