تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: انتظار فرج

8-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که صفات زشت و اعمال گناه آلود مثل حرامخواری و تملق و چاپلوسی و نان بریدن مردم و غیبت نمودن و تهمت زدن روش عادی او شده است از حریم تشیّع اهل بیت علیهم السلام […]

7-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که صفات شیطانی همانند تکبر و استبداد به رأی و کینه توزی و حسادت در وجودش غالب است نمی تواند خود را شیعه و منتظر امام زمان عجل الله فرجه و مُبَلِّغ آن حضرت بداند.

6-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : انتظار فرج از دیدگاه عرفان و حکمت اهل بیت علیهم السلام یعنی ایجاد سنخیت در اعمال و صفات و اعتقادات با امام زمان علیه السلام و کسی که تناسب با آن حضرت ندارد منتظر ایشان هم […]

5-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمایند: « أفضَلُ العِبادَةِ بَعدِ المَعرِفَةِ إِنتِظارُ الفَرَجِ» بهترین عبادت بعد از عرفان ، انتظار فرج است». پس عرفان به حجت معصوم الهی باعث محبت به آن حضرت شده و عاشق و محب همیشه منتظر وصال به محبوب و ظهور اوست.

4-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : بهترین عبادت اعتقادی که شرط قبولی عمل صالح است معرفت امام زمان و انتظار فرج ایشان است.

3-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : کسی که نسبت به امام معصوم زمان علیه السلام اعتقاد ندارد ، اعمال او مورد قبول خداوند نیست چرا که اعتقاد ، روح حیات بخش عمل است.

2-شرح حدیث امام موسی بن جعفر علیه السلام « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج»

حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: « افضل العبادۀ بعد المعرفۀ انتظار الفرج» شرح این حدیث : مهمترین عبادت ، عبادت اعتقادی است یعنی اگر کسی به امام معصوم زمان ، معرفت و توسل نداشته باشد هیچکدام از عقاید و اعمال او مورد قبول خداوند نیست.