تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام

ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: اگر ایمان تمام خلایق را در یک کفه ترازو و ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام را در کفه دیگر ترازو قرار دهند ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام رجحان دارد.

2-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حق حضرت ابوطالب علیه السلام فرمودند: اگر ایمان تمام خلایق را در یک کفه ترازو گذاشته و ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام را در کفه دیگر بگذارند ایمان ایمان حضرت ابوطالب علیه السلام رجحان دارد.