تقدیم با ارادت قلبی به پیامبر و اهل بیت طهارت خصوصا حضرت زهرة الزهرا و امام حسن مجتبی (علیهم السلام )

آرشیو برچسب: وصی دوازدهم حضرت ابراهیم

حضرت ابوطالب علیه السلام در زمره بزرگترین جانشینان انبیاء بودند.

حضرت ابوطالب علیه السلام در زمره بزرگترین جانشینان انبیاء یعنی وصی دوازدهم حضرت عیسی و همچنین وصی دوازدهم حضرت ابراهیم علیهماالسلام بوده اند و کسی که از اوصیاء انبیاء است از عصمت مطلقه برخوردار است.

1-مقام حضرت ابوطالب علیه السلام

مقام حضرت ابوطالب علیه السلام: اول: همین بس که ایشان جزء اوصیاء انبیاء بودند و در بعضی روایات دارد که وصی دوازدهم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است و در بعضی روایات دارد که وصی دوازدهم حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بوده است. پس ختم وصایت […]